วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต         เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet)  คือ  การต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน  เพื่อให้เราใช้ข้อมูลร่วมกัน  โดยผ่านอุปกรณ์หลายชนิด เช่น  สายสัญญาณ  ระบบโทรศัพท์  ดาวเทียม          E-mail  (อีเมล์) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ  จดหมายชนิดหนึ่งที่สามารถส่งข้อความ ไปพร้อมกับรูปภาพ เสียง หรือ รูปภาพเคลื่อนไหว ได้

          ตัวอย่าง jirprn@hotmail.com

          jirprn คือ ชื่อผู้ส่งหรือผู้รับ
          hotmail  คือ  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชื่อ hotmail
          com    คือ สถาบันธุรกิจ


********งานชิ้นที่ 3  **********

                1. ให้นักเรียนบอกชื่อ E-mail ของนักเรียนที่สมัครกับ เว็บ http://www.google.co.th/ แล้วอธิบายเหมือนตัวอย่าง


                2. อินเตอร์เน็ต หมายถึงข้อใด
                    ก. ชื่อเรียกกลุ่มของคอมพิวเตอร์
                    ข. การส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกัน
                    ค. การค้นคว้าหาข้อมูล
                    ง. การนำเครือข่ายหลายเครือข่ายมาเชื่อมโยงกันทั่วโลก


                2. ค้นหาข้อมูล เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  แล้วนำไปจัดเป็นรูปแบบเอกสาร Microsoft Word  เป็นรายงาน  ส่งครูที่ E-mail  :  kunkroojim@gmail.com                
         
       

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัดวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6


ตัวชี้วัด
1. บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
3. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
4. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
5. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

*****งานครั้งที่ 2******
หลังจากทำความเข้าใจกับตัวชี้วัดแล้ว ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร ในการใช้คอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แหล่งเรียนรู้ น่าเรียนรู้ที่สุด

แหล่งเรียนรู้ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกสาระ1. https://www.myfirstbrain.com/Default.aspx


2.http://www.thaigoodview.com/home
3. http://www.trueplookpanya.com/


วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เริ่มการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเีรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง

โดย ครูจิราพร หาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง กองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโีรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง

เริ่มใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คน

****งาน ครั้งที่ 1******
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ามารายงานตัวเพื่อเริ่มเรียนจากบล็อกนี้
กำหนดให้ เขียน ชื่อ นามสกุล เลขที่